Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Phạm Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

17/12/1969

Quảng Nam

Thạc Sỹ Quản lý kinh tế công

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Lê Đức Thuận

Ủy viên Hội đồng quản trị

20/03/1975

Hà Nội

Cử nhân quản trị kinh doanh

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đặng Hữu Thắng

Ủy viên Hội đồng quản trị

15/07/1977

Thạc sỹ nông học, Kỹ sư trồng trọt

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Trịnh Văn Chương

Ủy viên Hội đồng quản trị

01/01/1978

Kỹ sư Kinh doanh Nông nghiệp

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Quê quán

Lê Quang Thành

Ủy viên Hội đồng quản trị

20/12/1950

Đồng Tháp